close
تبلیغات در اینترنت
پرواز روباه کلاس پنجم

کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96

تمامی مطالب رایگان و ویژه ی سال 96 - آپدیت روزانه مطالب

نمونه سوالات , پیک های آینه , طرح درس , کاربرگ , درسنامه , جزوه و ...

@MoallemYarIR| @MoallemYarIR1| @MoallemYarIR2| @MoallemYarIR3|
@MoallemYarIR4| @MoallemYarIR5| @MoallemYarIR6| پیک آدینه کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96

نمونه سوالات ابتدایی

,

پرواز روباه کلاس پنجم,پرواز روباه,پرواز روباه پنجم,پرواز روباه فارسی پنجم,پرواز روباه داستان,پرواز روباه پنجم ابتدایی,پرواز روباه پایه پنجم,پرواز روباه پنجم دبستان,پرواز روباه چیست,قصه پرواز روباه فارسی پنجم,قصه ی پرواز روباه فارسی پنجم,داستان پرواز روباه فارسی پنجم,داستان پرواز روباه فارسی پنجم دبستان,قصه پرواز روباه فارسی پنجم ابتدایی,داستان پرواز روباه فارسی کلاس پنجم,دانلود داستان پرواز روباه فارسی پنجم,داستان پرواز روباه کتاب فارسی پنجم,داستان پرواز روباه در فارسی پنجم,فارسی پنجم دبستان,پایه پنجم ابتدایی,کانال پنجم دبستان تلگرام,

دسترسی به مطالب سایت بصورت طبقه بندی شده

پرواز روباه کلاس پنجم

مطالب مرتبط با این پست: سایر مطالب سایت 6Paye,

پرواز روباه کلاس پنجم

متن پرواز روباه,فایل صوتی گوش کن وبگو فارسی پنجم ابتدایی,پرواز روباه,پرواز روباه پنجم,پرواز روباه فارسی پنجم,پرواز روباه داستان,پرواز روباه پنجم ابتدایی,پرواز روباه پایه پنجم,پرواز روباه پنجم دبستان,پرواز روباه چیست,قصه پرواز روباه فارسی پنجم
,قصه ی پرواز روباه فارسی پنجم,داستان پرواز روباه فارسی پنجم,داستان پرواز روباه فارسی پنجم دبستان,قصه پرواز روباه فارسی پنجم ابتدایی,داستان پرواز روباه فارسی کلاس پنجم,
دانلود داستان پرواز روباه فارسی پنجم,داستان پرواز روباه کتاب فارسی پنجم,داستان پرواز روباه در فارسی پنجم,فارسی پنجم دبستان,پایه پنجم ابتدایی,کانال پنجم دبستان تلگرام

سلام دوستان و همکاران محترم پایه پنجم ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت معلم یار و سایت 6Paye برای شما عزیزان , گوش کن و بگو پرواز روباه فارسی پنجم دبستان و آماده کردیم.

که امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

کانال پنجم دبستان تلگرام

پرواز روباه کلاس پنجم

پرواز روباه

حکایت کرده اند در زمان هاي خیلی خیلی قدیم که هنوز اتوبوس اختراع نشده بود، روزي کلاغ و دارکوب و روباهی سوار هواپیما شدند تا از سمرقند به بخارا سفر کنند . این سه دوست، خیلی اهل
شوخی بودند .  آنها با همه چیز و همه کس شوخی می کردند و می خندیدند در این سفر، هنگامی که
هواپیما اوج گرفت، به یکدیگر گفتند : » بیایید سر به سر مهماندار بگذاریم «
پس اول کلاغ، دکمه اي را که بالاي سرش بود، فشار داد و چراغش روشن شد، این دکمه مخصوص احضار مهماندار بود
مهماندار  آمد و به رسم مهمان نوازي گفت : »بفرمایید جناب آقاي کلاغ، کاري داشتید ؟ « کلاغ خنده اي با قار قار کرد و گفت :  نخیر جانم !  قاري نداشتم . ]
بعد از خنده اي بلند [ یعنی کاري نداشتم. میخواستم ببینم این دکمه سالم است یا نه.  حالا فهمیدم که سالم است . آن گاه هر سه
نفرشان با هم خندیدند . هواپیما می غُرید و سینه ي ابرها را می شکافت و به پیش می تاخت.
اندکی بعد، دارکوب، دکمه ي احضار را جیز کرد .
مهماندار با شتاب آمد و دست بر سینه گفت  :» امري بود جناب دارکوب ؟ «
دارکوب قیافه اي شاهانه به خود گرفت و گفت :  » نخیر جانم امري نبود.  تا اطلاع بعدي لطفاً اندکی سکوت
ﺳﭙﺲ آن ﭼﻨﺎن ﺧﻨﺪه اي ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻟﺮزه درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد .اﻧﮕﺎر درون ﯾﮏ دﺳﺖ اﻧﺪاز ﯾﺎﭼﺎﻟﻪ ي ﻫﻮاﯾﯽ اﻓﺘﺎد.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻟﺒﺨﻨﺪي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و از ﻣﺤﻀﺮﺷﺎن دور ﺷﺪ. ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻓﻌﻪ ﻧﻮﺑﺖ آﻗﺎ روﺑﺎﻫﻪ ﺑﻮد .روﺑﺎه اﻧﮕﺸﺖ دراز ﺧﻮد را ﺑﺮ دﮐﻤﻪ ي ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺬاﺷﺖ و اّن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻓﺸﺮد.
ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻣﻬﺮﺑﺎن از راه رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪي ﮐﻪ دروﻧﺶ اﻧﺪﮐﯽ ﺧﺸﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد، ﮔﻔﺖ: »ﺟﻨﺎب روﺑﺎه ﮐﺎري ﺑﻮد؟«
روﺑﺎه ﺧﻨﺪه اي زﯾﺮ زﯾﺮﮐﯽ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ:» ﻧﺨﯿﺮ ﺟﺎﻧﻢ ! ﺳﺮ ﮐﺎري ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻤﯽ ﺗﮑﺮاري  ﺑﻮد.«
ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر از ﮐﻮره در رﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﮔﻔﺖ:» ﺣﺎﻻ ﻣﻦ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮت ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺷﻮﺧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﮑﺮاري ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﺸﻮي.«
روﺑﺎه ﺧﻨﺪﯾﺪ و دﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:»ﻋﺠﺐ ﻣﺰاح ﺑﺎ ﻣﺰه اي !ﻣﺜﻼً ﭼﻪ ﮐﺎرم ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟«  ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﮔﺮدن دراز روﺑﺎه را ﮔﺮﻓﺖ و از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﺪاﯾﺶ ﮐﺮد و ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن ﺗﺎ ﺟﻠﻮي در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮد .
روﺑﺎه ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﮔﻔﺖ: »ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺷﻮﺧﯽ ات ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﭘﺲ رﻫﺎﯾﻢ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺒﺮم ﭘﯿﺶ دوﺳﺘﺎﻧﻢ.« 
ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻔﻞ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و دﺳﺘﮕﯿﺮه اش را ﭘﯿﭽﺎﻧﺪ وﮔﻔﺖ :»ﺣﺎﻻ ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺟﺪي ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ] ﺑﺎ ﺣﺮص و ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮدن روﺑﺎه] ﻣﮑﺚ [  ﯾﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﭼﺸﻢ ﻫﺎي روﺑﺎه ﻟﺒﺮﯾﺰ از اﺷﮏ ﺷﺪ .اﻧﮕﺎر ﺷﯿﺮ ﺳﻤﺎور را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ .ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ اي ﮐﻪ از او ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد، ﮔﻔﺖ :» اﺻﻼً ﺳﺮ در ﻧﻤﯽ آورم«   
ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار] ﺑﺎ ﺣﺮص و ﺧﺸﻢ [ﮔﻔﺖ:» ؟ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽ آوري : «
روﺑﺎه ﮔﻔﺖ :»ﮐﻼغ و دارﮐﻮب ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ را ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ زورت ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮا وﺳﻂ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯽ؟«
ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻟﺒﺨﻨﺪي زﻫﺮآﮔﯿﻦ زد و ﮔﻔﺖ:»اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ در درك آن ﮔﯿﺠﯽ آﻧﺎن ﭘﺮﻧﺪه  ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ،] ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ [اﺣﺘﺮام ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر واﺟﺐ اﺳﺖ.  روﺑﺎه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﯿﺎل او را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ . ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻟﯿﺪ:» وﻟﯽ ﻣﻦ ﺷﻮﺧﯽ...«  
ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﮔﻔﺖ:» ﺗﻮ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﯽ، ﺑﯽ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ در آﺳﻤﺎن ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ .از ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ دور ﺷﻮ« و در ﮐﻤﺎل ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﮔﺸﻮد و او را از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺧﺮاج ﮐﺮد.
ﺣﺎﻻ ﮐﺎري ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ روﺑﺎه روي ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﻣﺮﻏﺪاﻧﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط، ﺧﻮد را ﺗﮑﺎﻧﺪ و ﺷﮑﻤﯽ از ﻋﺰادر آورد؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دارد ﮐﻪ در ﭘﻨﺪ آﻣﻮزي آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮏ ﮐﺮد:

ﻧﺘﯿﺠﻪ ي اﺧﻼﻗﯽ : اﮔﺮ ﭘﺮواز ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ، در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ي آدم ﺑﻨﺸﯿﻦ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺟﻨﮕﻠﯽ : ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در آﺳﻤﺎن، ﻣﺜﻞ ﺑﺎزي ﺑﺎ دم ﺷﯿﺮ اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﯽ :ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ، ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﺎز، ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺷﻮﺧﯽ.!

از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن، در روزﮔﺎري ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ اﺧﺘﺮاع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﻧﻮﺷﺘﻪ ي ﻓﺮﻫﺎد ﺣﺴﻨﺰاده، ﻣﺆﺳﺴﻪ ي

اﻧﺘﺸﺎرات ﭼﺮخ و ﻓﻠﮏ، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ،1391 ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﻣﺘﻦ ﭘﺮواز روﺑﺎه

ﺷﺮوع داﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
زﻣﺎن ﺳﻔﺮ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ دوره اي ﺑﻮد؟
ﭼﺮا ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار، روﺑﺎه را از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺧﺮاج ﮐﺮد؟
در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن از ﭼﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟
ﭼﺮا روﺑﺎه ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد؟
ﭼﺮا ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﮐﻼغ و دارﮐﻮب را از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﻨﺪاﺧﺖ؟
روﺑﺎه ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﺠﺎ اﻓﺘﺎد و ﭼﻪ ﮐﺮد؟
ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻨﺪه دار ﺑﻮد؟
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

 پیشنهادات و انتقادات خود را بیان کنید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
| کانال تلگرام معلم یار (ویژه ی سال تحصیلی 97-96)