close
تبلیغات در اینترنت
داستان صدای سکه پنجم دبستان

کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96

تمامی مطالب رایگان و ویژه ی سال 96 - آپدیت روزانه مطالب

نمونه سوالات , پیک های آینه , طرح درس , کاربرگ , درسنامه , جزوه و ...

@MoallemYarIR| @MoallemYarIR1| @MoallemYarIR2| @MoallemYarIR3|
@MoallemYarIR4| @MoallemYarIR5| @MoallemYarIR6| پیک آدینه کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96

نمونه سوالات ابتدایی

,

داستان صدای سکه پنجم دبستان,داستان کامل صدای سکه,دانلود داستان صدای سکه,قصه صدای سکه کلاس پنجم,داستان صدای سکه مرد هیزم شکن,قصه صدای سکه,داستان صدای سکه,دانلود صدای سکه,داستان صدای سکه کلاس پنجم,دانلودداستان صدای سکه,صدای سکه فارسی پنجم,داستان صدای سکه فارسی پنجم دبستان,دانلود صدای سکه فارسی پنجم,دانلود داستان صدای سکه فارسی پنجم,قصه ی صدای سکه فارسی پنجم,قصه صدای سکه کتاب فارسی پنجم,پایه پنجم ابتدایی,فارسی پنجم دبستان,کانال پنجم دبستان تلگرام,متن داستان صدای سکه,

دسترسی به مطالب سایت بصورت طبقه بندی شده

داستان صدای سکه پنجم دبستان

داستان صدای سکه پنجم دبستان

داستان صدای سکه فارسی پنجم دبستان,دانلود صدای سکه فارسی پنجم,دانلود داستان صدای سکه فارسی پنجم,قصه ی صدای سکه فارسی پنجم,قصه صدای سکه کتاب فارسی پنجم
,داستان کامل صدای سکه,. متن داستان صدای سکه,دانلود داستان صدای سکه,قصه صدای سکه کلاس پنجم,داستان صدای سکه مرد هیزم شکن,
قصه صدای سکه,داستان صدای سکه,قصه ی صدای سکه,دانلود صدای سکه,داستان صدای سکه کلاس پنجم,دانلودداستان صدای سکه,صدای سکه فارسی پنجم,

سلام دوستان و همکاران محترم پایه پنجم ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت معلم یار و سایت 6Paye برای شما عزیزان , گوش کن و بگو پرواز روباه فارسی پنجم دبستان و آماده کردیم.

که امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

کانال پنجم دبستان تلگرام

متن داستان صدای سکه

ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد، ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﻮد.
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدي ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش از راه ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ .او ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﺮﻓﺖ و درﺧﺖ ﺧﺸﮑﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﺮد و آن را ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ .
ﺑﻌﺪ ﻫﯿﺰم ﻫﺎ را ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ.
ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ رﻓﺖ، ﻣﺮدي را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ي او ﻣﯽ آﻣﺪ ﻫﯿﺰﻣﺸﮑﻦ ﺧﯿﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻣﺮد رﻫﮕﺬر اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻣﺮد ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﻧﺮﻓﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﻧﺸﺴﺖ،
او ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ او اﯾﺴﺘﺎد، ﻣﺮد ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎد .ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد و ﺗَﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻫﯿﺰم ﮐﺮد .ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﺿﺮﺑﻪ اي ﺑﻪ درﺧﺖ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ زد،
ﻣﺮد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:»ﻫﺎ !! «ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﻮدش ﺻﺪاي ﻫﯿﺰم ﺷﮑﺴﺘﻦ در ﻣﯽ آورد. ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:» ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﯿﺰم ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻢ و ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم و او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :آه...«
ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﮐﺎرش را ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ي ﻫﯿﺰم ﻫﺎ را ﺑﺮ دوش ﮔﺬاﺷﺖ و راﻫﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ، ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﻫﯿﺰم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﮑّﻪ ﻓﺮوﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .
در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم، ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ او اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ: »ﭘﺲ ﻣﺰد ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟« 
ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﮔﻔﺖ:» ﮐﺪام ﻣﺰد؟ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اي ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﺰد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ؟«
ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﮔﻔﺖ:» ﭼﻄﻮر ﻧﺪﯾﺪي؟ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ درﺧﺖ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺮ ﻣﯽ زدي، ﻣﻦ از ﺗﻪ دل ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ :آه …«
ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪي زد و ﮔﻔﺖ:» ﺑﺎ آه ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.« ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﮔﻔﺖ :»اﮔﺮ ﻣﺰد ﻣﺮا ﻧﺪﻫﯽ، از ﺗﻮ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ « 
ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﮔﻔﺖ:» ﺑﺮوﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﮐﺎر ﮐﺮده اي.«
ﻫﺮ دو ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﻗﺎﺿﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد، ﺷﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ رو ﺑﻪ ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:»ﻫﺮﭼﻪ از ﻓﺮوش ﻫﯿﺰم ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اي، ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه.«
ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﮑّﻪ اي را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ داد.
ﻗﺎﺿﯽ ﺳﮑّﻪ ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ، روي زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﮔﻔﺖ:» ﺑﮕﻮ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪي؟« ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﮔﻔﺖ: » ﺻﺪاي ﭼﻨﺪ ﺳﮑّﻪ « 
ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ : »ﺻﺪاي اﯾﻦ ﺳﮑّﻪ ﻫﺎ ﻣﺎل ﺗﻮﺳﺖ !آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدار « 
ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﮔﻔﺖ:» ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﻣﮕﺮ ﺻﺪا را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰد ﺑﺮداﺷﺖ، ﺟﻨﺎب ﻗﺎﺿﯽ«
ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ :»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﯿﺰم ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آه، ﻣﺰدش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺪاي ﺳﮑّﻪ
ﺑﺮو ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺳﮑّﻪ ﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺨﺮ و ﺷﺎد ﺑﺎش.« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر و ﺗﻨﺒﻞ از ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ اي ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد، ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
ﺳﮑّﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮداﺷﺖ و رﻓﺖ. از ﮐﺘﺎب ، روزي ﺑﻮد و روزي ﻧﺒﻮد، ﻧﻮﺷﺘﻪ ي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮﮐﯿﺎﻧﯽ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﺮاب ﻗﻠﻢ، ﺟﻠﺪ1

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻦ ﺻﺪاي ﺳﮑّﻪ

داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد؟
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﭼﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟
ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن، زﻧﺪﮔﯽ اش را از ﭼﻪ راﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ؟
ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻫﯿﺰم ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ، ﻣﺮدي ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﺑﻮد، ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ؟3-ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﭼﻪ ﺗﺼﻮري درﺑﺎرﻫﯽ ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮد؟
ﭼﺮا ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر از ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺰد ﮐﺮد؟
ﭼﺮا ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ را ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮد؟
ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن آن ﻣﺮد از ﻫﯿﺰﻣﺸﮑﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ؟9-ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﮑّﻪ  ﻫﺎ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ، ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟
ﻗﺎﺿﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪاي ﺳﮑّﻪ ﻧﺼﯿﺐ او ﺷﻮد، ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟
داﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ؟
ﻣﺤﺘﻮاي اﯾﻦ داﺳﺘﺎن، ﺑﺎ ﮐﺪام ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد؟

اﻟﻒ (ﺑﺮو ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻦ ﻣﮕﻮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﺎر
ب (ﻣﺰد آن ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺎن ﺑﺮادر ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد
ج (از ﮐﻮزه ﻫﻤﺎن ﺑﺮون ﺗَﺮاود ﮐﻪ در اوﺳﺖ
د (ﻧﺎﺑﺮده رﻧﺞ، ﮔﻨﺞ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

داستان صدای سکه پنجم دبستانپیشنهادات و انتقادات خود را بیان کنید
نظرات ارسال شده
کاربر
دنرنرن
1396/12/11 , 16:05

کاربر
للنعلللتم
1396/12/10 , 18:26

جواب سوال ها نیست بددددددد خیلییییییییییییییییی بدددددددددددددددد

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
| کانال تلگرام معلم یار (ویژه ی سال تحصیلی 97-96)